Bảng giá điện sinh hoạt 6 bậc của EVN áp dụng để tính tiền điện hàng tháng cho hộ gia đình. Dựa vào bảng giá điện sinh hoạt 6 bậc thì những hộ gia đình nào đang phải trả tiền điện hàng tháng ở mức…